Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Güncellenmiştir.

16.01.2015 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ile ilgili Danışma Komisyonu toplantısında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları, mevcut geçiş belgesi kotaları ve belge kullanım oranları dikkate alınarak, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellenmiştir.

İlgililere duyurulur.

 

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ

(MART/2015 REVİZE)

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

 

Amaç

 

            Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca; Bakanlığımızca sağlanan (ikili, transit, üçüncü ülke, tektip, çok girişli, ödül ve benzeri.) geçiş belgelerinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, Bakanlıktan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgesinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli taşıtları ile R2 yetki belgesi sahiplerine dağıtımını düzenlemektir.

 

            Kapsam

 

            Madde 2- (1) Bu Yönerge Bakanlıktan C türü, L2, M3 ve R2 yetki belgesi almış olan ve geçiş belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 

            Tanımlar

 

            Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a)ATA Karnesi: Uluslararası ATA Sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren Ek Sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden temin edilen gümrük belgesini,

b)Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı,

c)Çekici: Römork ve yarırömorkları çekmek için imal edilmiş olan ve tek başına eşya/yük taşıyamayan motorlu taşıtı,

ç)  Dağıtım Büroları: Geçiş belgelerinin, Türk taşımacılarına dağıtımının yapıldığı yetkilendirilmiş birimleri,

d)Danışma Komisyonu: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı veya ilgili Daire Başkanı Başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Genel Müdürlükçe belirlenen sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan Geçiş Belgesi Danışma Komisyonunu,

e)Dönüş Yükü : Varış ülkesi dışında herhangi bir ülkeden alınan yükü,

f)EX1: Tüm ülkelere taşınacak ürünle ilgili bütün bilgileri içeren İhracatçılar Birliği ve çıkış yapılacak gümrüğün onayladığı belgeyi,

g)Geçiş Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesini,

ğ)   Genel Müdürlük: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü,

h)Gümrük Çıkış Beyannamesi: İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili İhracatçı Birliği tarafından onaylanmasını müteakip gümrük idaresine tevdi edilen belgeyi,

ı)  İkili taşıma: Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu eşya/yük taşımalarını,

i)İzlenecek güzergah: Taşımanın başladığı kalkış ülkesinden bittiği varış ülkesine kadar geçilen ülkeler de dahil takip edilen ülkeler zincirini/silsilesini,

j)Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve eşya/yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

k)Mahrece İade Beyannamesi: Mahrecine iade eşyanın ithalatçısı tarafından geldiği yere geri gönderilmesi için düzenlenen belgeyi,

l)Ödül (Bonus) Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden özel şartlara bağlı olarak kota harici temin edilen geçiş belgesini,

m)Parsiyel Taşıma: Kayıt ülkesinden en az iki farklı ülkeye aynı taşıtla yapılan eşya taşımalarını,

n)Römork: Motorlu taşıtla çekilen, insan veya eşya/yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

o)Sektör Kuruluşu: Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az %80’i yetki belgesi sahibi olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını,

ö)    Serbest Bölge İşlem Formu: Serbest bölgede faaliyette bulunan kişilerin yaptıkları her türlü alım satım işlemi ile ilgili olarak düzenlenen belgeyi,

p)T1: Avrupa Birliği ülkeleri ile EFTA ülkeleri arasındaki ticari malların dolaşımına veya Birlik dışı ülkelere ait malların Birlik ülkeleri arasındaki dolaşımına imkan veren belgeyi,

r)Taşımacı: C türü, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişileri,

s)Taşıt kartı: Bir taşıtın en az bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve söz konusu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

ş)   TIR Karnesi: 1959 tarihli TIR sözleşmesi ile kurulan ve 1975 yılında revize edilen “TIR REJİMİ” altında eşyanın bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden, bir varış noktasındaki gümrük idaresine karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynırlarla taşınmasında kullanılan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden temin edilen gümrük belgesini,

t)TOBB :Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliğini,

u)Transit Gümrük Beyannamesi: İhraç veya transit malların yurtdışı edilmek üzere taşınmasında Gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi,

ü)  Transit Refakat Belgesi: Transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik eden ve beyanname bilgileri doğrutusunda gümrük mevzuatına uygun olarak otomasyon sisteminden alınan belgeyi,

v)Transit taşıma: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülke toprakları üzerinden geçilerek yapılan eşya taşımalarını,

y)UBAK İzin Belgesi: Çok taraflı kota dahilinde UBAK ( Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı) üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımalar için tahsis edilen ve taşımacılara dağıtımı ayrı bir düzenleme ile yapılan UBAK Karayolu izin belgesini,

z)Üçüncü ülke taşıması: Eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan eşya taşımalarını,

aa)Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı eşyanın/yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan römorku,

bb)Yeşil Taşıt: Taşımacıların uluslararası taşımalarda kullandıkları ve UBAK Karayolu Çalışma Grubu’nun UBAK Kullanım Kılavuz’unda açıklanan gürültü ve egzoz emisyon değerlerine haiz çekici ve kamyonları,

cc)Yönerge : Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ni,

 

ifade eder.                                         

 

 

                                               İKİNCİ KISIM

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

 

Madde 4- (1) Danışma Komisyonu Nisan ayında olağan olarak toplanır. Danışma Komisyonu, gerektiğinde üyelerden birinin teklifi ve Genel Müdürlük uygun görüşü veya Genel Müdürlük çağrısı üzerine Nisan ayı dışında da toplanabilir.

            (2) Danışma Komisyonu, yaptığı toplantılarda bu Yönerge’de yapılacak değişiklikleri değerlendirilerek öneriler hazırlar.

            (3) Danışma Komisyonunun hazırladığı öneriler tavsiye niteliğindedir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Başvuru

 

Madde 5- (1) Bakanlıktan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan ve geçiş belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler; bu Yönerge’nin “ Altıncı Kısım” başlığı altında yer alan ve ülkelere göre belirtilen özel şartlardaki belgelerle birlikte aşağıdaki belgeleri Dağıtım Bürolarına vermek zorundadırlar.

a)Dilekçe (Firma antetli olacak ve güzergah ve talep edilen geçiş belgeleri belirtilecek)

b)Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemleri firma adına yürütebilmeleri için, şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekaletname aslı veya fotokopisi,

c)Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA Karnesi, Transit Gümrük  Beyannamesinden herhangi birinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı aslı veya Transit Güvenlik Kalem Listesi ekli ve MRN numaralı Transit Refakat Belgesinin gümrük memuru isim kaşeli ve imzalı örneği veya ibrazı zorunlu ülkeler için  Gümrük Çıkış Beyannamesinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı örneği

ç) Taşıta bir önceki sefer için varsa tahsis edilen geçiş belgelerinden Azerbaycan, Bulgaristan 3.ülke, Çek Cum. tektip, Gürcistan (çok girişli hariç), Fransa tektip, İspanya, İtalya tektip ve transit, Kazakistan, Lüksemburg, Macaristan ücretsiz, Polonya/boş giriş-3.ülke, Özbekistan, Portekiz tektip, Romanya ücretsiz, Rusya, Sırbistan tektip, Slovenya (3.ülke hariç),Ukrayna/boş giriş-3.ülke, Tacikistan(3.ülke hariç) ve Yunanistan ücretsiz ikili geçiş belgelerinin kullanılmış veya kullanılmamış haliyle iadesi, 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler, Yükümlülük ve Sorumluluklar

  Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

 

Madde 6-  (1) Geçiş Belgelerinin dağıtımı, Bakanlığımız ile TOBB arasında 16 Nisan 2010 tarihinde  yeniden revize edilen Protokol gereği; TOBB’a bağlı olarak faaliyette bulunan ve EK.1’de belirtilen Deniz Ticaret Odalarına, Ticaret ve Sanayi Odalarına, Ticaret Odalarına veya Ticaret Borsalarına bağlı Dağıtım Bürolarınca yapılır.

            (2) Bu Yönerge’ye aykırı hareket eden, geçiş belgesini zayi eden, kaybeden veya muhafaza edemeyen dağıtım bürosunun bağlı bulunduğu Odanın veya Borsanın geçiş belgesi dağıtım yetkisi iptal edilir. Ayrıca, gerekli yasal süreç başlatılır.

            (3) İhtiyaçlara göre dağıtım bürolarının artırılıp eksiltilmesi hususunda Genel Müdürlük yetkilidir.

 

 

            Yükümlülük ve Sorumluluklar

 

            Madde 7- (1) Dağıtım Büroları:

 

a)Geçiş Belgesi tahsis edilecek taşıtın C türü, L2 ve M3 yetki belgelerinden herhangi birinde kayıtlı olduğunun otomasyon sisteminden kontrol edilmesi,

b)5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine ve 15 inci maddenin B/Özel Şartlar bölümü 2 nci fıkrasına göre iade alınan geçiş belgelerinden, kullanılmamış olanların yeni çıkışlarda öncelikli olarak ilgili firma araçlarına tahsis edilmesi, Rus taşıtı yükleme karşılığı verilen Rusya ikili hakediş belgeleri, Kazak taşıtı yükleme karşılığı verilen Kazakistan tektip hak ediş geçiş belgeleri ile Ro-La tren hatları ve İtalya römork çektirme karşılığı hak edilen ödül belgelerinin kullanılmadan iade edilmesi halinde firmanın hakediş/ödül belgesi hakkına tekrar ilave edilmesi,

c)Belge dağıtım bürolarınca yanlış işlem sonucu iadeye alınan tüm ülke belgelerinin “dağıtım bürosu”, “ülke” ,“geçiş belgesi numarası” ve “firma” bazında listelenerek 3’er aylık dönemler halinde periyodik olarak Bakanlığa gönderilmesi,

            ç) Ülkelerden temin edilen dönüş yükü geçiş belgeleri ile sözleşmeli taşıtlara tahsis edilen Slovenya geçiş belgesi haricindeki tüm geçiş belgelerinin nakliyeci firma taşıtlarına tahsisinde, belge üzerine sadece firma kaşesinin vurulması ve başkaca bir kayıt düşülmemesi,

            d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine ve 15 inci maddenin B/Özel Şartlar bölümü 2 nci fıkrasına göre iade alınan geçiş belgeleri ile ilgili olarak, bu maddenin 2 nci fıkrasının  (g), (ğ) ve (h) bentlerine aykırı işlemlerin tespiti halinde ilgili belgelerin kabul edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

e) Geçiş belgeleri ile ilgili dağıtım usulü ve özel şartlar da dikkate alınarak Ek-2’de belirtilen izlenecek güzergahlara göre geçiş belgesi tahsis edilmesi,

            f) Geçiş Belgesi tahsisi için firmaların ibraz ettikleri geçiş belgesi tahsis evraklarının 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi,

            g) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yeralan gümrük evraklarında beyan sahibi ile firma ünvanlarının farklı olması halinde, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibi firma esas alınarak geçiş belgesi tahsis edilmesi,

ğ)5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine ve 15 inci maddenin B/Özel Şartlar bölümü 2 nci fıkrasında belirtilen ülkelere ait geçiş belgelerinin iade işlemleri sırasında, belge tahsisi yapılan taşıt ile belgeyi kullanan taşıtın aynı firmanın veya grup firmalardan birinin yetki belgesinde kayıtlı olması halinde de sözkonusu iade geçiş belgelerinin kabul edilmesi,

h) Bakanlık talimatlarına uyulması

hususlarında yükümlü ve sorumludurlar.

 

(2) Taşımacılar:

 

a)Uluslararası anlaşmalar gereği; taşıma türüne ve taşıt/taşıma özelliğine uygun geçiş belgesinin kullanılarak uluslararası taşımaların yapılması,

b)Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin geçerlilik süresi içinde kullanılması,

c)Uluslararası anlaşmalar gereği; geçiş belgesi kapsamında yapılması gereken taşımaların geçiş belgesiz olarak yapılmaması,

ç) Geçiş belgesi alınarak yurtdışına çıkış yaptıktan sonra herhangi bir sebeple ikinci bir geçiş belgesi talep edilmemesi,

d) Geçiş belgelerinin taşıtların yurtdışına çıkışından önce alınması, yurtdışına çıkış yaptıktan sonra güzergah değişikliği için ayrıca belge talep edilmemesi,

e) Bakanlıkça önceden yapılan uyarılara ve alınan önlemlere uyulması,

f) İstenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde Bakanlığa veya ilgili dağıtım bürolarına verilmesi,

g) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin Genel Müdürlük bilgisi ve onayı dışında başka firmalara kullandırılmaması, başka firmalarca da kullanılmaması,

ğ) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin üzerinde karalama, yapıştırma ve benzeri bir işlem yapılmaması,

h) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin üzerinde tahrifat yapılmaması,

 

hususlarında yükümlü ve sorumludurlar.

 

 

                                                           BEŞİNCİ KISIM

Belge Dağıtımının Genel Şartları

 

Genel Şartlar

Madde 8- (1) Geçiş belgeleri sadece C türü, L2 ve M3 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlara tahsis edilir.

            (2) Geçiş Belgeleri “kamyon”, “kamyon+römork”, “çekici+yarırömork” veya “yarırömorklar”

için düzenlenir.

            (3) Bu Yönerge’deki kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçiş belgeleri varış ülkesi ile birlikte izlenecek güzergah ülkeleri için de tahsis edilir. 

            (4) İstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez. Ancak;

            a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar,

            b) Kara sınır kapılarımız olan komşu ülkelere yönelik ikili taşımalarda istiap haddi 3.5 ton ve üzeri taşıtlar,

             c) Romanya ve Bulgaristan’a yapılan transit taşımalarda istiap haddi 3.5 ton ve üzeri taşıtlar,

 bu kısıtlamanın dışındadır.  

            d) Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

            (5) Taşıtların dönüşlerinde güzergah değişikliği yapmaları halinde, dönüş güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilmez.

            (6) Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan geçiş belgesi tahsis edilmez.

(7) Düzenlendiği tarihten itibaren süresi 6 ay geçen tren biletlerine belge tahsis edilmez. Geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için aynı tren bileti sadece bir kez ibraz edilir. Tren biletleri üzerinde plakaları yeralan çekici/yarırömorkların (grup firmalar hariç) aynı yetki belgesinde kayıtlı olmaları halinde geçiş belgesi tahsis edilir.

(8) Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Yurtdışına çıkış yapan, ancak bir önceki yıla ait geçiş belgelerinin geçerlilik tarihleri içerisinde yurda dönüş yapamayan taşıtların, cari yıl geçiş belgesi talepleri en geç 15 Şubat tarihine kadar Genel Müdürlükçe değerlendirilir.  

            (9) Bu Yönerge’de ülkelere göre belirtilen dağıtım usulü ve özel şartlar saklı kalmak kaydıyla, ikili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi ve ev eşyası taşımalarında, araçta bulunan eşyanın %40’ından fazlasının ticari eşya olması durumunda, geçiş belgesi tahsis edilir.

            (10) Gabari dışı taşımalarda boş çıkan taşıtlara mevcut geçiş belgesi durumu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde geçiş belgesi tahsis edilir.

            (11) Dönüş Yükü Taşımaları:

            a) Varış ülkesi ile dönüş yükü alınacak ülkenin farklı güzergahlarda yer alması durumunda,  bu ülkelere yönelik ortak kesişme noktaları dikkate alınarak geçiş belgesi tahsis edilir.

            b) Dönüş yükü alınması için tek ülkenin transit geçilmesi halinde, dönüş yükü alınacağına dair yük anlaşması belgesinin ibrazı istenmez. Transit geçilecek ülke sayısının birden fazla olması halinde, taşımacı firmalardan mutlaka yük anlaşması belgesi ibrazı istenir.

            c) İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi, ev eşyası  taşımalarında, dönüş yükünde kullanılmak üzere talep edilmesi halinde; Rusya Federasyonu, Kazakistan, Avusturya, İtalya geçiş belgeleri ile Macaristan ücretsiz ve Romanya ücretsiz geçiş belgeleri dışındaki diğer ülke geçiş belgeleri verilir.

            d) Boş çıkıp dönüş yükü alacak taşıtlardan geçiş belgesi tahsisinde 5 nci maddenin birinci fıkrası ( c) bendinde yeralan taşıma/gümrük belgeleri istenmez.

            (12) Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan bir ülkeden taraf olmayan bir ülkeye yapılan ve ülkemizi transit geçerek gerçekleşirilen taşımalarda malın faturasına göre de geçiş belgesi tahsis edilir.

            (13) Yabancı ülkelerden ülkemize gelen eşyanın, ülkemizde yeni bir gümrük transit rejimi kapsamında işlem yapılarak başka ülkelere gönderilecek şekilde taşımanın devam etmesi durumunda malın faturasına göre de belge tahsis edilir.

 

 

 

ALTINCI KISIM

Ülkelere Göre Geçiş Belgesi Dağıtımı Usulü, Özel Şartları ve İzlenecek Güzergahlar

 

            Madde 9-Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

           

            A-Dağıtım Usulü

 

Avusturya tektip (ikili/transit/3.ülke) geçiş belgelerinin %75’i transit, %25’i ikili taşımalara tahsis edilir. Kabotaj belgeleri ise, Trieste’de yerleşik çekicilerle Trieste’den Avusturya’ya yönelik yapılacak ikili taşımalara tahsis edilir. İkili ve transit kapsamında gerçekleştirilen taşımalar için ayrılan geçiş belgeleri 2’şer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. İki aylık dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmez, belgelerin bitmemesi durumunda ise kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

Avusturya Makamlarından dönemler halinde temin edilen belgelerin zamanında ülkemize ulaşmaması halinde, iki aylık dönem içerisinde dağıtılacak sayıyı aşmamak ve daha sonra mahsup edilmek kaydıyla diğer belgelerden kullandırılabilir.

Ödül belgeleri hariç, Avusturya’ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Avusturya’dan alacak taşıtlara Avusturya geçiş belgesi tahsis edilmez.  

 

            B-Özel Şartlar

 

(1)Transit taşımalar:

Avusturya’dan transit geçmek suretiyle diğer ülkelere yük götürecek olan ,

    a) Yaş meyve, sebze ve su ürünleri yüklü taşıtlara (Patates, fındık ve taşınan yükün ağırlık olarak % 40’ını aşan karpuz veya kavun, taze ve kuru soğan, defne yaprağı, kestane, ceviz, keçiboynuzu, ayçicek taşıyan taşıtlar hariç)  

             b) Canlı çiçek yüklü taşıtlara,

c)TIR Karnesi veya Transit Beyannamesinde dondurulmuş gıda maddesi olarak belirtilmiş yükler ile aslı ibraz edilecek sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taşınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtlara,

ç) Isıtmalı tank/tanker biçiminde olan yarırömorklara,

         d) Fatura değeri en az 200.000 Euro olan tıbbi müstahzarat - ilaç taşıyan frigorifik taşıtlara,

Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

                              

Yükün en az  % 90’nı için yukarıda yer alan şartların sağlandığı taşımalarda, geri kalan kısmın yükle ilgili (ambalaj,etiket, vs.) malzeme olması halinde de Avusturya geçiş belgesi verilir.

 

       (2) İkili taşımalar:

              a) Yükün tamamının Avusturya’ya taşınması durumunda tonaj şartı aranmaz.

b)Yükün en az % 60’ının Avusturya taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

c)Avusturya’ya ikili taşımalarda, Avusturya üzerinden yapılan transit taşımalar bölümündeki şartları sağlayan taşımalara -yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

 

(3)Parsiyel taşımalar:

a) Avusturya’ya parsiyel yük götürecek taşıtların bu ülkeye en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması ve bu ülkeye taşınan yükün en az % 60’ı için Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi verilir.

            b) Avusturya’ya parsiyel taşımalarda, Avusturya üzerinden yapılan transit taşımalar bölümündeki şartları sağlayan taşımalara –yukarıda (a) fıkrasında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

 

(4)Avusturya Ro-La tren hattı kullanımı karşılığı alınan ödül(bonus) geçiş belgeleri:

a)Tren bileti aslını ilgili dağıtım bürosuna ibraz eden firmalara, 3 tren bileti kullanımı karşılığında 2 adet Avusturya geçiş belgesi verilir.

b)Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin B-Özel Şartlar bölümünün birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen taşımaların haricindeki, Avusturya’dan transit geçecek ancak taşıdıkları yük cinsi itibariyle Avusturya belgesi alamayan taşıtlar, Avusturya, Macaristan, Slovenya, Romanya veya İtalya’dan trene binmek suretiyle Avusturya’dan transit geçeceklerdir. Bu araçların tren kullanımı karşılığı Avusturya’dan alınacak geçiş belgeleri aynı taşımacıya birebir oranında tahsis edilir

 

  Madde 10- İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

 

            A-Dağıtım Usulü

 

İtalya geçiş belgeleri ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. İki ay içinde belgenin bitmesi halinde ilave belge verilmez, bitmemesi halinde kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

İtalya’ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü İtalya’dan alacak taşıtlara İtalya geçiş belgesi tahsis edilmez.

İtalya tektip ve Euro 3 geçiş belgeleri sadece ikili taşımalara tahsis edilir.

 

 

            B- Özel Şartlar

 

Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler (ödül belgeleri hariç), dönem içinde İtalya tektip ve transit geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki tektip ve transit geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar hiçbir nedenle tahsis edilmez.

 

(1)Transit taşımalar:

İtalya üzerinden sadece İsviçre, Fransa, İspanya ve Portekiz’e yapılan taşımalara transit kapsamda İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

Avrupa Kıtası dışında kalan ülkelere İtalya transit geçilerek yapılacak transit taşımalar için limandan-limana geçiş belgesi tahsis edilir.

 

(2) İkili taşımalar:

a)Yükün tamamının İtalya’ya taşınması durumunda tonaj şartı aranmaz.

b)Yükün en az % 60’ının İtalya’ya taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu Aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke İtalya olmalıdır.) veya Mahrece iade beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

c)Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü”  birinci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara İtalya’ya taşıma yapmaları durumunda -yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

 

(3)Parsiyel taşımalar:

a)İtalya’ya parsiyel yük götürecek taşıtların bu ülkeye en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması ve bu ülkeye taşınan yükün en az % 60’ı için Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke İtalya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla İtalya geçiş belgesi verilir.

b)Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” birinci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara, İtalya’ya parsiyel taşıma yapmaları durumunda -yukarıda (a) bendinde belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

 

            (4) İtalya römork çektirme ve ödül (bonus) belgeleri:     

a)Firmalara talep edilmesi halinde 20 adedi geçmemek üzere, firma kaşesi basılmaksızın ve ünvanı yazılmadan römork çektirme belgesi verilir.

b)Firmalarca kullanılan römork çektirme belgelerinin;

- Gümrük mühürlü aslı

- Taşımaya ait fatura aslı veya firma onaylı bir örneği,

ile bu belgelerin birer fotokopilerinin bir liste ekinde ( listede; firma ünvanı, belge no, çektirmeyi yapan İtalyan firma ünvanı belirtilecek) üyesi bulunduğu sektör kuruluşları kanalıyla veya doğrudan firma tarafından, Ocak ayından başlamak üzere 3’er aylık dönemler halinde her dönemi takip eden ayın en geç 20’sine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

c)3’er aylık dönemler halinde 3 römork çektirme belgesi karşılığı temin edilecek ödül (bonus) belgeleri,  firmalara aynı oranda tahsis edilir. Tama tekabül etmeyen çektirme belgelerine sonraki dönemlerde tamamlandıkça ödül belgesi tahsis edilir. 

ç) Römork çektirme karşılığı firmalara tahsis edilen İtalya ödül (bonus) belgeleri tüm kısıtlamalardan muaftır.

d) Bakanlıkça TOBB’a grup şirketi olarak bildirilen firmaların hak etmiş oldukları ödül (bonus) belgeleri, grup firma yetkililerince imzalanmış yazılı muvaffakatnamelerinin ilgili dağıtım bürosuna verilmesi koşuluyla aynı grup içinde bulunan diğer firmalara ait taşıtlar için de kullanılabilir.

e) Firmalara tahsis edilen takvim yılı öncesine ait römork çektirme belgesine ilişkin taahhütler TOBB tarafından yılın başında kapatılır.

 

Madde 11-  Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

             

A-Dağıtım Usulü

 

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

           

Madde 12-Yunanistan’a Yapılacak Taşımalar:

           

A-Dağıtım Usulü

 

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

 

B-Özel Şartlar

 

(1) Yunanistan ücretli ikili geçiş belgelerinin %20’si Yunanistan’a yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Yunanistan’dan alacak taşıtlara tahsis edilir.

(2) Yunanistan’a ve Yunanistan üzerinden “balık” taşıması yapacak olan taşıtlara Yunanistan ikili veya transit geçiş belgesi tahsis edilmez. Ancak, Yunanistan üzerinden başka ülkelere “balık” taşıması yapan ve dönüşlerinde “balık” haricinde farklı bir yük ile ülkemize döneceğini beyan eden taşıtlara, Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi verilir.

(3) Yunanistan tarafından geçiş belgesi istenmediği tespit edilen ikili taşımalar için ayrıca Yunanistan geçiş belgesi tahsis edilmez, bu konuda Bakanlık talimatlarına göre hareket edilir.

(4) Dönüş yükü taşımaları nedeniyle güzergah değişikliği yapacak olan taşıtlara talep etmeleri halinde Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

            (5) Bu Yönergenin 9 uncu maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” birinci fıkrasında tanımlanan taşıtlara, Bulgaristan üzeri tanımlanan Avrupa varış ülke güzergahları dikkate alınarak talep etmeleri halinde Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi de tahsis edilir.

 

Madde 13- Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

 

A- Dağıtım Usulü

 

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

 

Sırbistan tektip geçiş belgelerinin %35’i yükün tamamı Sırbistan varışlı taşımalara, %65’i dönüş yükü ve transit taşımalara tahsis edilir. Dönüş yükü ve transit taşımalar için ayrılan %65’lik kısım ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. İki ay içinde belgenin bitmesi halinde ilave belge verilmez, bitmemesi halinde kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

Bulgaristan 3.ülke geçiş belgelerinin %50 si ülkemizi transit geçerek Bulgaristan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

 

B-Özel Şartlar

 

(1)Sırbistan’a veya Karadağ’a ikili veya parsiyel taşıma yapan taşıtların dönüş yükünü başka bir ülkeden almak istemeleri halinde talep edildiği takdirde Karadağ tektip ve Sırbistan ücretli transit geçiş belgesi verilir. Sırbistan’a boş çıkış yapacak taşıtlara Sırbistan tektip geçiş belgesi tahsis edilmez.

            (2) Hırvatistan geçiş belgeleri; Bosna Hersek ve Hırvatistan’a taşıma yaptıktan sonra başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden dönüş yükü alarak tekrar Hırvatistan’dan geçilmesi halinde ikinci kez tahsis edilir.

Hırvatistan geçiş belgelerinin %15’i Hırvatistan, Slovenya veya Bosna -Hersek’ e yönelik ihraç taşımalar için, geri kalanı ise diğer transit taşımalara tahsis edilir.

            (3) İtalya’ya ve İtalya üzerinden yapılan taşımalar ile Slovenya ödül belgeleri hariç, Slovenya’dan transit geçecek taşıtlara Slovenya geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için Avusturya tren bileti veya Avusturya geçiş belgesi ibrazı gereklidir. Başka bir firmaya ait Avusturya geçiş belgesi ibrazı ile aynı Avusturya belgesinin birden fazla ibrazı halinde Slovenya geçiş belgesi tahsis edilmez.

Slovenya tren hattını kullanan taşımacılara, bir gidiş-dönüş veya 2 tek yön tren kullanımı karşılığında bir adet Slovenya geçiş belgesi tahsis edilir.

Macaristan-Avusturya tren bileti ibraz ederek Avusturya belgesi almaya hak kazanan ve bu belgeyi Avusturya’yı karayoluyla geçeceğini kanıtlayan taşıtlara, Slovenya üzerinden taşıma yapmaları durumunda da Slovenya geçiş belgesi tahsis edilir.

            (4) Dönüş yükü taşımaları nedeniyle güzergah değişikliği yapacak olan taşıtlara talep etmeleri halinde Bulgaristan ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

İhraç kapsamında Bulgaristan’a veya Bulgaristan üzerinden gönderilen yüklü geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, talep etmeleri halinde Bulgar ikili veya Bulgar ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

 

            Madde 14- Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

 

A-Dağıtım Usulü

 

             (1) Rusya ikili geçiş belgeleri birer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. Bir ay içinde belgenin tükenmesi halinde ilave belge verilmez. Dönemi içinde kullanılmayan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler, dönem içinde geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki ikili geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar, son dağıtım dönemi hariç,  hiçbir nedenle tahsis edilmez.

     Rusya ikili geçiş belgeleri, Rusya’ya ihraç taşıması yapan taşıtlar için genel kullanıma açılır. Frigorifik özellikli taşıtlara öncelikle ikili frigorifik belge tahsis edilir.

    Dönüş yükü taşımalarına Rusya ikili geçiş belgesi tahsis edilmez.

            (2) Rusya Federasyonu transit geçiş belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.  

            (3)Rusya 3. ülke geçiş belgelerinin %30’u ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya’ya taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

 

B-Özel Şartlar

 

(1)Rusya Federasyonuna çekicisiz “yarırömork”la yapılan taşımalara geçiş belgesi tahsis edilmez. Taşıma evraklarında, taşıt kombinasyonunda (çekici+yarırömork) yer alan çekici plakasının yazılmaması halinde Rusya geçiş belgesi tahsis edilmez.  

(2)İhraç kapsamında Rusya üzerinden gönderilen geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere talep etmeleri halinde Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir.

                 (3)Sarp veya Türkgözü veya Gürbulak’tan çıkış yaparak Kazakistan’a veya Kırgızistan’a yük götüren ve Rusya üzeri dönüş yapacak olanlara Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir.

                 (4) Rusya Federasyonu’nun Kaliningrad Bölgesine yapılan taşımalara Polonya varışlı güzergahlar dikkate alınarak geçiş belgesi tahsis edilir.

                 (5) Rusya üzerinden Abhazya Özerk Cumhuriyetine taşıma yapan firmalara talep etmeleri halinde Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir.

                                                                           

Madde 15-Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

     

            A-Dağıtım Usul

 

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

 

            B-Özel Şartlar

 

  1. Türk Limanlarından doğrudan Ukrayna Limanlarına Ro-Ro ile giden taşıtlara Ukrayna geçiş belgesi tahsis edilir. Ayrıca, Kırgızistan’a, Rusya’ya ve Kazakistan’a taşıma yapacak ve dönüş yükünü Ukrayna’dan alacağını beyan eden taşıtlara, talep etmeleri halinde Ukrayna boş giriş/üçüncü ülke ve Rusya transit geçiş belgesi verilir.
  2. Ukrayna üzerinden transit taşıma yapacak EURO3 ve üstü normdaki taşıtlara Ukrayna transit geçiş belgesi tahsis edilmez.

Ancak, herhangi bir nedenle EURO3 ve üstü normdaki taşıt olduğunu belgelendiremeyen taşıtlara talep etmeleri halinde bir sonraki çıkışında iade etmeleri şartıyla Ukrayna transit geçiş belgesi tahsis edilir. İade edilemeyen geçiş belgesi için Yönerge’nin 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri çerçevesinde işlem yapılır.

  1. Ukrayna üzerinden transit taşıma yapmak için geçiş belgesi talep eden taşıtlar, ilgili egzoz emisyon değeri gösterir (yola elverişlilik muayene sertifikası vs.)  belgeyi ibraz etmek zorundadır.
  2. Rusya’ya yapılan taşımalardan sonra dönüşte Beyaz Rusya üzerinden geçerek Polonya’dan dönüş yükünü alacağını beyan eden taşıtlara, Beyaz Rusya geçiş belgesi tahsis edilir.
  3. Ukrayna varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde Romanya ücretli transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahis edilir.

 

            Madde 16-Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

           

A-Dağıtım Usulü

 

(1)Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

(2)Özbekistan tektip geçiş belgeleri; ikili, transit ve 3.ülke taşımalarına tahsis edilir.

Özbekistan tektip geçiş belgelerinden % 15’i Özbekistan’ı transit geçerek dönüşünde Özbekistan’dan yük alacak taşıtlar ile Özbekistan’a taşıma yapan ve dönüşünde başka bir ülkeden yük alarak Özbekistan üzeri dönüş yapacak taşıtlara ikinci bir belge olarak tahsis edilir.

3. ülke geçiş belgeleri ise, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Özbekistan’a üçüncü ülke taşıması yapacak taşımacılara tahsis edilir.

            (3) Azerbaycan 3.ülke geçiş belgelerinin %75’i ülkemizi transit geçerek Azerbaycan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

(4)Gürcistan 3.ülke geçiş belgelerinin %75’i ülkemizi transit geçerek Gürcistan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

 

B-Özel Şartlar

 

            (1)Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan tek tip geçiş belgeleri sadece bu ülkelere yönelik ikili taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

            (2)Azerbaycan ve Gürcistan’a Türkgözü ve Sarp Sınır Kapısından çıkış yaparak Özel Fatura kapsamında taşıma yapan taşıtlara, Özel Fatura arkasında gümrük muayene tescil numarası ve taşıt plakasının bulunması halinde bu ülkelere ait geçiş belgesi tahsis edilir.

            (3)Gürcistan tektip geçiş belgeleri, Gürcistan’a veya Gürcistan üzerinden yapılan taşımalarda adına Gürcistan çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların çekici değişikliği yapmaları durumunda yeni taşıt kombinasyonunu gösterir kanıtlayıcı belgeleri (TIR Karnesi, Transit Gümrük Beyannamesi, Özel Fatura v.s.) dağıtım bürolarına çok girişli belge aslı ile birlikte ibraz etmeleri halinde tahsis edilir.

            (4)Afganistan varışlı olan taşımalara sadece Gürcistan tektip geçiş belgeleri tahsis edilir.

            (5)İran üzeri taşıma yapacak olan gabarili taşıtlara (lovbet, sal kasa vb.), Gürcistan üzeri dönüş yapmaları durumunda Gürcistan tektip geçiş belgesi tahsis edilir.

            (6) Haydarpaşa, Zonguldak, Samsun ve Gürbulak sınır kapılarımızdan çıkış yapan ve dönüşte Gürcistan’dan ülkemize dönüş yükü alacak veya transit geçecek olan taşıtlara Bakanlıkça uygun görülecek sayıda Gürcistan tektip geçiş belgesi tahsis edilir.

           (7) Haydarpaşa, Zonguldak ve Samsun sınır kapılarından çıkış yapan taşıtlara talep etmeleri halinde Gürcistan tektip geçiş belgesi yanısıra Ukrayna boş giriş/üçüncü ülke geçiş belgesi de tahsis edilir.

 

Madde 17-Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

 

      A-Dağıtım Usulü

 

            (1)Kazakistan tek tip geçiş belgeleri, yükün tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalara tahsis edilir.

Kazakistan transit geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

            (2)Kazakistan geçiş belgeleri Kazakistan’a taşıma yapan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi sahibi firmalara her bir Kazak aracı yüklemeleri karşılığında 2 adet hakediş geçiş belgesi olarak tahsis edilir.

            (3)R2 yetki belgesi sahiplerine ise her bir Kazak aracı yüklemeleri karşılığında 2 adet hakediş geçiş belgesi tahsis edilir. R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini bir ay içerisinde kullandırtmak zorundadırlar. Bir ay içerisinde belgelerini kullandırmayan R2 yetki belgesi sahiplerine, söz konusu belgeleri kullandırıncaya kadar hakediş geçiş belgesi tahsis edilmez.

            (4)Kazakistan 3. ülke geçiş belgelerinin, %25’i ülkemiz üzerinden transit geçilerek Kazakistan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

 

B-Özel Şartlar

 

            (1)Kazakistan geçiş belgesi kullanım karşılığında verilen hakedişler bir sonraki yıl için de geçerliliğini devam ettirir.

            (2)R2 hariç, C türü, L2 veya M3 yetki belgesi sahipleri kendilerine tahsis edilen Kazakistan geçiş belgelerini, başka firmalara devredemez ve kullandıramazlar.

            (3)Kazak taşıtı yüklemelerine ilişkin evrakların yükleme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde TOBB’a ibraz edilmesi şarttır. Bu süreden sonra yükleme evraklarını ibraz eden firmalara 1 Kazak aracı yüklemesi karşılığında sadece ½ oranında hakediş geçiş belgesi tahsis edilir.

            (4)Taşımacılar, Kazak taşıtı yüklemelerine ilişkin kanıtlayıcı evrakları (Navlun faturası ve/veya Tahsilat makbuzu, Kazak aracı tescil belgesi, Tasdikli Gümrük Beyannamesi veya Serbest Bölge İşlem Formu veya TIR Karnesi ekli Transit Dilekçe, CMR, Kazak aracı sürücü pasaportu ve T.C Geçiş Belgesi fotokopilerini) geçiş belgesi dağıtım bürolarına teslim edecektir. Bu belgelerden herhangi birini usulsüz olarak düzenleyip ibraz eden veya sahtesini üretenler ile belgeler üzerinde silinti, kazıntı veya ekleme yapmak suretiyle yanlış ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen firmalara, bu Esaslarda ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin yanı sıra bir yıl süresince Kazakistan geçiş belgesi de tahsis edilmez. 

            (5)Bir Gümrük Beyannamesi veya bir Serbest Bölge İşlem Formu kapsamında birden fazla Kazak taşıtı yüklemesi yapan firmaların, bu Yönerge’nin 17 nci maddesi B-Özel Şartlar bölümünün dördüncü fıkrasında belirtilen yükleme evraklarını her bir taşıma için ayrı olarak ibraz etmesi halinde de bu taşımalar Kazak yüklemesi olarak değerlendirilir.

            (6)Bakanlıkça TOBB’a grup şirketi olarak bildirilen firmaların hak etmiş oldukları Kazakistan hakediş geçiş belgeleri, grup firma yetkililerince imzalanmış yazılı muvaffakatnamelerinin ilgili dağıtım bürosuna verilmesi koşuluyla aynı grup içinde bulunan diğer firmalara ait taşıtlar için de kullanılabilir.

 

Madde 18- Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

 

A-Dağıtım Usulü

 

            (1)Temin edilen geçiş belgeleri, Romanya ve Macaristan ücretsiz geçiş belgeleri ile Belçika hariç, dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

            (2)Romanya Ro-Ro ücretsiz transit geçiş belgeleri de dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

            (3)Tek girişli Belçika ve Hollanda geçiş belgelerinin %50’si Ocak ayında, %50’si ise Temmuz ayında genel kullanıma açılır.

 

B-Özel Şartlar

 

(1) Yukarıdaki ülkelere yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara; Macaristan ve Romanya ücretsiz geçiş belgeleri ile Avusturya ve İspanya geçiş belgeleri tahsis edilmez.

(2) Çek Cumhuriyeti geçiş belgelerinden ikili/transit geçiş belgeleri sadece transit taşımalara  tahsis edilir. İkili geçiş belgeleri dönüş yükü taşımalarına da tahsis edilir.

            (3) Deniz sınır kapılarından bir ülkeye taşıma yapacak ve dönüş yükünü Slovakya’dan alacak olan firmalara talep etmeleri halinde Slovakya tektip geçiş belgesi tahsis edilir.  Slovakya’ya boş giriş yaparak bu ülkeden ülkemize dönüş yükü alacak taşımalara tektip geçiş belgesi, 3 ncü ülke taşıması yapacak taşıtlara ise 3.ülke geçiş belgesi tahsis edilir.

(4)İspanya ve Portekiz’e yük götürecek taşıtlara en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde İspanya geçiş belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının İspanya ve/veya Portekiz olması veya parsiyel yükün bir bölümünün İspanya diğer bölümünün Portekiz olması veya bu Yönerge’nin 9 uncu maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” 1 inci fıkrasında tanımlanan şartlardan birini sağlaması halinde tonaj şartı aranmaz.

İspanya geçiş belgeleri dönüş yükü taşımaları için tahsis edilmez.

(5)Romanya transit ücretsiz geçiş belgeleri; Romanya’dan transit geçecek taşıtlar için ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılır.

a)Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılır. Dönem içinde açılacak belgenin tükenmesi halinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz.

b)Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler, dönem içinde Romanya ücretsiz geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki ücretsiz geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar, son dağıtım dönemi hariç, hiçbir nedenle tahsis edilmez.

Romanya varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde de Romanya ücretli transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilir.